EUROPEJSKI TYDZIEŃ
UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH
2020
Odkryj swój talent!
„Zawodowcy przyszłości” – konferencja on-line

Rozwiń opis danej pozycji w programie, aby zobaczyć nagranie:

Program:

Zobacz nagranie

Prowadzący: red. Grzegorz Osiecki
Marzena Machałek, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Teresa Wargocka, Poseł na Sejm RP.
dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Filip Bittner, Wiceprezes Zarządu, Międzynarodowe Targi Poznańskie.
dr Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A., Ekspert ECVET Polska.

Debata stanowi inaugurację V edycji Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych w Polsce, który odbywa się w dniach 9-13 listopada 2020. Celem debaty organizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji jest dyskusja na temat przyszłości kształcenia i szkolenia zawodowego w kontekście zmian społecznych i rozwoju technologicznego, nowych kompetencji a także jego promocja, jako siły napędowej zmierzającej do efektywnego rozwoju gospodarczego i dobrobytu społecznego. W panelu zostaną podjęte dyskusje dotyczące ważności kształcenia zawodowego, umiejętności dla potrzeb
gospodarki, kompetencji przyszłości, systemu diagnozowania zapotrzebowania na umiejętności w Polsce z uwzględnieniem współpracy szkół zawodowych z pracodawcami i szkołami wyższymi oraz aktualnych wyzwań związanych z rozwojem technologii cyfrowych.

Żyjąc w czasach czwartej rewolucji przemysłowej, musimy być przygotowani na nowe wyzwania. Nowe technologie, takie jak cyfryzacja, sztuczna inteligencja, systemy „smart”, biotechnologia, robotyka itp. rozwijają się szybciej niż kiedykolwiek, oraz sprawiają, że świat staje się coraz bardziej zautomatyzowany. Powstają nowe zawody i stanowiska pracy, zmieniają się również kwalifikacje wymagane przy istniejących już zawodach. Jednak musimy pamiętać, że to ludzie, a nie technologia, stoją u źródła nowej ery. Dlatego też szkolenie zawodowe jest kluczowym elementem w przygotowaniu młodych ludzi do nowych realiów.
Zaledwie 4% „innowacji” powstaje na podstawie badań naukowych. Pozostałe 96% to efekt potrzeb praktycznych – edukacja zawodowa uczy, że to właśnie wyspecjalizowani fachowcy są odpowiedzialni za rozwój naszej cywilizacji. Jednym z kluczowych aspektów takiego rozwoju jest współpraca pomiędzy sektorami edukacji zarówno wyższej, jak i zawodowej, oraz pracodawcami.
Wykształcenie i wiedza zawodowa stanowią kluczowe czynniki decydujące o przydatności i powodzeniu pracownika na rynku pracy. System edukacji pełni niezwykle istotną rolę w przygotowaniu absolwentów do podjęcia pierwszej pracy zawodowej. Pracodawcy często alarmują jednak, że absolwenci szkół wyższych mają braki w wykształceniu i często nie posiadają umiejętności niezbędnych, by pomyślnie przejść proces rekrutacji.

W 2020 roku pandemia koronawirusa poważnie zakłóciła wszystkie formy edukacji i szkolenia. Jest to okazja do przyjęcia nowego podejścia do kształcenia i szkolenia zawodowego, czyniąc je bardziej nowoczesnym, atrakcyjnym, elastycznym i dostosowanym do ery cyfrowej i zielonej transformacji.

  • Czy system edukacji odpowiada potrzebom współczesnego rynku pracy?
  • Jakie zawody są zawodami przyszłości?
  • Jak dostosować system edukacji do realiów rynku pracy?
  • Jak edukacja zawodowa może reagować na obecne wyzwania społeczne i wyzwania rynku pracy i co państwo
    powinno zrobić w tym zakresie?
  • Rola i wkład FRSE na rzecz wsparcia szkolnictwa branżowego.

Zobacz nagranie

Nicolas Schmit, Komisarz KE ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych.

Zobacz nagranie

prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski, V-ce Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

Zobacz nagranie

Moderator: red. Marek Zając
Lesław Tomczak, dyrektor Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, Ambasador Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 2020.
dr inż. Krzysztof Symela, Kierownik Ośrodka Badań i Rozwoju Edukacji Zawodowej, Łukasiewicz – ITEE, Radom.
Marcin Berta, DMG MORI Academy GmbH, ekspert WorldSkills Poland.
Paweł Salamon, szef kuchni Pałacu Mierzęcin, nauczyciel zawodów gastronomicznych.
Piotr Remiszewski, Burmistrz Miasta Milanówka.

Zobacz nagranie

Michał Średziński, Prezes Fundacji Regionalne Centrum Kompetencji w Białymstoku
Dorota Kondratiuk, Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach
Anna Cilulko, Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. mjra Henryka Dobrzańskiego-Hubala w Sokółce
Grażyna Citko, Dyrektor Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych
Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku
Sławomir Baran, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie
Piotr Gordon, Dyrektor Policealnej Szkoły Zawodowej Meritum Sp. z o.o. w Białymstoku
Grzegorz Augusewicz, Dyrektor Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie
Anna Zadykowicz, Wiceprezes Zarządu JAZON Sp. z o.o.
Marzena Choińska, Kierownik Centrum Szkoleniowego Danwood S.A.

OPIS SESJI:
Od lat owocna współpraca szkół i pracodawców odmieniana jest przez wszystkie przypadki, celem jak najlepszego przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy. Dyrektorzy szkół przedstawiają przykłady swoich działań i pomysły na owocną współpracę z przedsiębiorcami, a przedsiębiorcy dzielą się swoimi spostrzeżeniami w tej materii. Dlaczego warto wsłuchiwać się w głos obu stron i czy jest tu miejsce dla organizacji, która pomaga jeszcze mocniej łączyć te dwa światy? Do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na te pytania zapraszamy poprzez udziału w sesji „Pracodawca – kluczowym partnerem w kształceniu zawodowym”.

Zobacz nagranie

Marek Skałbania – Koordynator Szkoleń Inter Cars S.A.

OPIS SESJI:

Rozwój kompetencji i promocja zawodu mechanika to obecnie jedne z najważniejszych wyzwań przed jakimi stoi branża motoryzacyjna. To z myślą o zaspokojeniu tych potrzeb Inter Cars stworzył w 2012 roku Program „Młode Kadry”, który co roku pomaga nauczycielom i uczniom aktualizować wiedzę i umiejętności do poziomu oczekiwanego przez rynek pracy i stwarza okazje do jej wykorzystania.

„Młode Kadry” to program współpracy ze szkołami m.in. poprzez wyposażenie placówek w nowoczesny sprzęt do naprawy i diagnostyki usterek w samochodach oraz dostarczanie wiedzy i umiejętności niezbędnej do kształcenia przyszłych mechaników. Przez wielu inicjatywa ta określana jest mianem „zawodowej trampoliny”, która młodym ludziom ma ułatwić start i wejście w życie zawodowe. Program wspiera m.in. konkurs wiedzy i umiejętności dla uczniów pod nazwą: Young Car Mechanic oraz praktyki i staże dla najlepszych uczniów.

Zobacz nagranie

Karin Ende, Dyrektor Działu Językowego w Goethe-Institut w Warszawie.
Iwona Kuczkowska, Koordynatorka projektów edukacyjnych Goethe-Institut.

OPIS SESJI:
W dzisiejszym zglobalizowanym świecie znajomość języków obcych odgrywa coraz ważniejszą rolę, jest jedną z najbardziej pożądanych kwalifikacji na rynku pracy, często daje szansę na zatrudnienie, a następnie umożliwia rozwijanie kariery w niemieckich i międzynarodowych organizacjach. Umiejętność ta staje się niezwykle przydatna w ramach reprezentowania firmy za granicą, podczas wyjazdów służbowych, czy też w czasie wykonywania codziennych czynności zawodowych.

Umożliwia także swobodną wymianę doświadczeń z fachowcami z zagranicy, ma znaczący wpływ na kontakty między pracownikami i wspomaga rozwijanie umiejętności miękkich oraz zwiększenie zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych przyszłych pracowników. Ważnym aspektem edukacji szkolnej jest współpraca szkół z firmami. Warto odwołać się tutaj do doświadczeń niemieckich i dualnego systemu kształcenia zawodowego. Współpraca szkół i przedsiębiorstw często owocuje zwiększoną ilością godzin języka obcego w szkołach, praktykami uczniowskimi, czy też powstaniem klas patronackich.

Podczas sesji zostanie między innymi zaprezentowany materiał dydaktyczny, który powstał w ramach projektu Goethe-Institut „Niemiecki = Sukces w zawodzie” i przykłady pracy z nim na lekcjach szkolnych. Zapoznamy Państwa z „walizką dydaktyczną”, grą symulacyjną dla uczniów ubiegających się o praktykę w niemieckiej lub międzynarodowej firmie, pracą z komiksem na lekcji oraz zaprosimy do tworzenia własnych komiksów.

Zobacz nagrania dr. Marcina Opackiego oraz Katarzyny Skoczylas

Katarzyna Skoczylas, Ośrodek Badań i Rozwoju Edukacji Zawodowej, Łukasiewicz – ITEE Radom.
dr Marcin Opacki, Uniwersytet Warszawski.

OPIS SESJI:
Sesja koncentruje się wokół metodyki CLIL (nauczanie dwujęzyczne) oraz praktycznego zastosowania tej metody w szkołach zawodowych. Głównym celem warsztatów będzie zachęcenie nauczycieli do praktykowania nauczania dwujęzycznego. Zaprezentowane zostaną praktyczne narzędzia oraz rozwiązania metodyczne, które pomogą nauczycielowi opracowywać własne ćwiczenia i fragmenty lekcji CLIL. W ramach sesji zostaną zaprezentowane rezultaty opracowane w ramach projektu Erasmus+ „Implementing the CLIL-VET model into vocational schools”.

• Czym jest zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe (CLIL)?
• Jakie korzyści płyną z nauczania metodą CLIL?
• Na czym polega wzajemna relacja między CLIL i VET (kształceniem zawodowym)?
• Dlaczego warto wdrażać metodę CLIL do szkół zawodowych?
• Jak w praktyce zacząć stosować CLIL na lekcjach?
• Gdzie szukać pomocy i inspiracji do własnych lekcji CLIL?

Zobacz nagranie

Michał Pachocki, Zespół Badań i Analiz, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

OPIS SESJI:
Czy warto wyjeżdżać na praktyki zagraniczne? W opinii absolwentów staży zawodowych możliwość pracy za granicą wzbogaca naukę zawodu i zwiększa szansę na lepszą pracę. Podczas sesji zaprezentowane zostaną wyniki międzynarodowego badania absolwentów staży i praktyk zagranicznych. Celem przeprowadzonych aktywności badawczych było określenie wpływu zagranicznej zawodowej mobilności edukacyjnej na dalsze losy byłych uczestników. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą ankiet, wywiadów pogłębionych oraz grup fokusowych w Austrii, Belgii, Czechach, Irlandii, Łotwie, Macedonii Północnej, Polsce, Słowacji oraz w Wielkiej Brytanii.

Zobacz nagranie

Katarzyna Jurkevic, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Paulina Machera, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Michał Spaczyński, Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych.
Maciej Pisarek, opiekun polskiej reprezentacji do EuroSkills Graz.

OPIS SESJI:
Instytucje publiczne, szkoły, firmy, trenerzy branżowi i mentalni, eksperci, nauczyciele zawodu… liczba osób i jednostek, które są zaangażowane w przygotowanie zawodnika do WorldSkills – największego na świecie konkursu branżowego jest imponująca. Podczas sesji prelegenci opowiedzą o kuluarach całego cyklu treningowego dedykowanego dla poszczególnych branż, emocjach towarzyszącym podczas startów w zawodach o tak wielkiej skali oraz doświadczeniach oraz racjach, które zdecydowały o ich zaangażowaniu w projekt.

Zobacz nagranie

Koen Nomden, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej.
Konrad Romaniuk, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
Piotr Głusiec, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

OPIS SESJI:
Sesja „Zrób kolejny Krok w karierze!” poświęcona będzie nowej, cyfrowej usłudze Europass. Podobnie jak funkcjonujące do niedawna dokumenty Europass istotnie zwiększały szanse na sukces obywatela UE, więc także Polaka na rozwój zawodowy i edukacyjny, tak nowy, nieodmiennie darmowy Europass 2.0 z pomocą sztucznej inteligencji (AI) działa podobnie w dobie Internetu 3.0, przemysłu 4.0 oraz wirtualnej i mobilnej rzeczywistości 5G, a za chwile 6G. W trakcie sesji uczestnik doświadczy trzech prezentacji na temat kilku cyfrowych narzędzi wyrównujących szansę Polaków i Zawodowców na europejskim rynku kwalifikacji zawodowych i rynku pracy. Pierwszą prezentację wygłosi przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej, odpowiedzialnej za reformę Europass, w języku angielskim. Dwie pozostałe wygłoszą pracownicy Krajowego Centrum Europass, w języku polskim. Zapraszamy do udziału wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników sektora edukacji zawodowej i szkoleń, a także rekruterów, headhunterów, pracowników działów zasobów ludzkich, czy też doradców zawodowych, nie wyłączając szkolnych. To niepowtarzalna szansa aby zapoznać się z cyfryzacją usługi Europass i korzyściami dla wszystkich Was, chcących aktywnie moderować swoje kwalifikacje, wykształcenie i pozycję zawodową, podnieść poziom zarobków, zmienić warunki życia, czy zapewnić sobie zawodowy sukces. Zapraszamy!

Zobacz nagranie

Michał Radkowski (moderator), dziennikarz, Mobilny Korespondent FRSE.
Mateusz Balicki, student Politechniki Wrocławskiej.
Waldemar Gardiasz, Dyrektor Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu.
Grzegorz Kuźniarowicz, Wicedyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie.
Karolina Dołomisiewicz, Wicedyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie.
Przemysław Gumienny, Project Manager, Festo Sp. z o.o.

OPIS SESJI:
Pandemia to szczególnie trudne wyzwanie dla szkolnictwa branżowego. Podjęcie go może jednak prowadzić do wykreowania nowych rozwiązań w organizacji kształcenia praktycznego. Reprezentanci szkół wyróżnionych Kartą jakości mobilności VET Charter, zmierzyli się z tym wyzwaniem i wrócili z tarczą, by podzielić się kreatywnymi adaptacjami w sposobie organizacji praktyk w Polsce i za granicą.

Zobacz nagranie

Agata Poczmańska, Instytut Badań Edukacyjnych.
Wojciech Stęchły, Instytut Badań Edukacyjnych, SGH W Warszawie.
dr Katarzyna Olszewska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu.
prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu.

OPIS SESJI:
W dynamicznie zmieniającym się obecnie świecie nabywanie nowych kompetencji staje się nie możliwością, a koniecznością. Równie ważne jest ich weryfikowanie i potwierdzanie, co stanowi wiarygodną informacje dla pracodawców. Kluczem do sukcesu jest umożliwienie, aby proces ten przebiegał sprawnie i w sposób elastyczny. Pomagają w tym zasady Europejskiego system akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET). Na czym polegają zasady ECVET? W jaki sposób są stosowane w polskim systemie kształcenia zawodowego, szkolnictwie wyższym i Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji? Jakie zmiany czekają ECVET w najbliższych latach? Na te i inne pytania odpowiedzą podczas sesji członkowie Zespołu Ekspertów ECVET.

Prelegenci: